Kódex správania

Kódex správania

Pravidlá správania hráčov, trénerov a rodičov v organizácií ŠK 1. FBC TRENČÍN.

Športový klub 1. FBC TRENČÍN by okrem dosahovania športových úspechov mal mať za cieľ aj udávať smer a dávať inšpiráciu ostatným klubom ako sa správať, vystupovať a konať. Z tohto dôvodu Klub vydáva a následne bude vyžadovať dodržiavať tieto pravidlá správania.

Hráči, tréneri, rodičia:

 • Reprezentujú klub ŠK 1. FBC TRENČÍN.
 • Prichádzajú na tréning, stretnutia a akúkoľvek akciu usporiadanú Klubom s pozitívnou náladou.
 • Rešpektujú navzájom jeden druhého.
 • Rešpektujú súpera, rozhodcu a priaznivcov iných tímov.
 • V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov a rozličných názorov sa Klub snaží o konštruktívnu komunikáciu.
 • Všetky rokovania medzi zúčastnenými riešia bez emócií.
 • Vždy sa snažia nájsť spoločnú cestu, ktorá vedie k harmonickému rozvoju detí a mládeže.

Hráči:

 • Sú hrdí na to, že sú členmi ŠK 1. FBC TRENČÍN.
 • Klubový dres je posvätný.
 • Sú sebavedomí, ale rešpektujú a nezosmiešňujú súpera.
 • Vždy vystupujú ako tím.
 • Správajú sa slušne k spoluhráčom, protihráčom, trénerom, rodičom, všetkým usporiadateľom zápasu a zamestnancom vlastného i súperovho klubu i k predstaviteľom SZFB.
 • Nech sú z akýkoľvek sociálnych vrstiev, tak sú si rovní.
 • Na zrazy pred tréningom alebo zápasom sa dostavia v stanovený čas, prípadnú neprítomnosť ospravedlní hráč vopred.
 • Na tréningu a pri zápase sú pozorní a snažia sa plniť príkazy trénera.
 • Dbajú na správne rozcvičenie sa.
 • Snažia sa jesť a žiť zdravo, dbajú na hygienu.
 • V klubovej šatni dbajú na poriadok, vážia si florbalovú výstroj, ktorú im zadovážili rodičia alebo klub.
 • Šatňu a klubové autá po zápase u súpera odovzdajú v rovnakom stave, v akom ich prevzali.
 • Na stretnutia a akcie usporiadané klubom sa dostavia v tímovom oblečení.

Tréneri:

 • Sú vzorom pre svojich zverencov, sú prísni ale chápajúci, schopní sebapoznania a sebakontroly.
 • Nepoužívajú vulgárne výrazy smerom k hráčom, rozhodcom, divákom ani k súperom.
 • Nielen trénujú, ale aj vychovávajú.
 • Prichádzajú na zápas 90 minút pred zápasom a 45 min pred tréningom (mládež) a 90 minút pred zápasom a 30 min pred tréningom (muži).
 • Neustále sa vzdelávajú.
 • Vyžadujú plné odovzdanie sa a prežívanie športu, ale dávajú najavo, že v živote môžu byť aj dôležitejšie veci.
 • Dbajú na kontrolu školských výsledkov zverených detí.
 • Sú spravodliví.
 • Budujú u hráčov sebadôveru ale aj sebakontrolu.
 • Komunikujú s rozhodnosťou ale priateľsky, s dobrou náladou.
 • Korigujú krátko, najprv chvália a potom opravujú.
 • Kladú zodpovednosť na jedinca i ostatných členov tímu.
 • Zodpovedajú za všetku činnosť zvereného tímu ako aj ich asistentov a vedúcich družstiev, riadia a kontrolujú celoročný program tímu.
 • Nebudú odpúšťať a prehliadať a ani sa nebudú podieľať na akejkoľvek diskriminácii a šikanovaní medzi hráčmi založené na veku, rase, národnostnom pôvode, vyznaní, sexuálnej orientácii, sociálnom stave a pohlaví.
 • Nebudú sa podieľať ani schvaľovať akékoľvek konanie a správanie, ktoré vedie k zdravotnej ujme hráčov. Povinnosťou trénera je dohliadať, aby zaťažovanie aj mimo klubu bolo primerané veku hráčov.
 • Rozpoznajú a okamžite budú riešiť a trestať akékoľvek osobné problémy, ktoré môžu viesť k fyzickému konfliktu medzi hráčmi. Tréneri majú povinnosť urobiť zodpovedné kroky na zabránenie vzniku týchto konfliktných situácií a zamedzia akejkoľvek ujme alebo krivde spôsobenej fyzickým alebo verbálnym útokom alebo prostredníctvom elektronických médií.

Rodičia:

 • Rešpektujú, že do šatní majú prístup len hráči, tréneri a činovníci 1. FBC TRENČÍN, vo výnimočných prípadoch povolí rodičom vstup do šatne len tréner.
 • Nezasahujú slovne ani gestikuláciou do priebehu tréningu či zápasu.
 • Nepoužívajú v komunikácii s deťmi aj činovníkmi 1. FBC TRENČÍN vulgárne výrazy.
 • Dávajú prednosť dlhodobému a zdravému športovému vývoju dieťaťa pred vlastnými ambíciami.
 • Neprehliadajú a neospravedlňujú prehrešky dieťaťa, nezasahujú do odborných vecí a neuprednostňujú vlastné dieťa.
 • Ak majú výhrady, riešia ich vždy najskôr s hlavným trénerom, potom s vedením klubu.
 • Rešpektujú nariadenia 1. FBC TRENČÍN a SLOVENSKÉHO ZVÄZU FLORBALU.
 • Nevystupujú na verejnosti ako zástupcovia 1. FBC TRENČÍN a nekonajú s ostatnými subjektami menom 1. FBC TRENČÍN.